TS. Trần Thị Đức Hạnh

  • Job
    Giảng viên
  • Specialized
    Tiến sĩ Dịch tễ học
  • Experience
  • Email

TS. Trần Thị Đức Hạnh
Giảng viên

Cử nhân YTCC, Trường Đại học YTCC, 2008

Thạc sỹ Dịch tễ học, Trường Đại học Queensland, Úc, 2012

Tiến sỹ Dịch tễ học, Viện Y tế công cộng và Nhiệt đới Thụy Sỹ, Đại học Basel, Thụy sỹ 2022

ttdh@huph.edu.vn

Tel: 024 6 266 2327