Khoa Khoa học cơ bản là một khoa thuộc trường Đại học Y tế công cộng. Khoa bao gồm 2 bộ môn: Dịch tễ học, Thống kê Y tế với tổng số 9 giảng viên trong đó có 1 Giáo sư,  2 Phó giáo sư, 3 Tiến sĩ , 3 Thạc sĩ . Nhiệm vụ chính của Khoa là tham gia giảng dạy các môn học thuộc Khoa học cơ bản (tại trường và địa phương) cho các đối tượng Đại học và Sau Đại học. Hiện nay, Khoa Khoa học cơ bản tham gia giảng dạy tất cả các ngành đào tạo của Trường Đại học Y tế công cộng cộng. Song song với hoạt động giảng dạy, tập thể Khoa KHCB còn rất năng động và nhiệt tình trong các công tác nghiên cứu khoa học. Đội ngũ giảng viên của Khoa đã chủ trì và tham gia nhiều đề tài nghiên cứu khoa học và tư vấn thuộc lĩnh vực mà Khoa phụ trách ở cấp Bộ, cấp thành phố, cấp cơ sở cũng như có nhiều hoạt động hợp tác với các tổ chức, các trường đại học trong nước và quốc tế, tích cực đóng góp trong sự phát triển chung của nhà trường.