• Điều phối và/hoặc tham gia giảng dạy các môn học thuộc Khoa (tại trường và địa phương) cho các đối tượng Cử nhân YTCC, Chuyên khoa cấp 1 và Chuyên khoa cấp 2 Tổ chức Quản lý y tế, Thạc sỹ và Tiến sỹ YTCC và QLBV.
  • Hướng dẫn thực tập, thực địa, nghiên cứu, luận văn cho các đối tượng Đại học và Sau đại học
  • Giảng dạy các lớp đào tạo lại và các khóa học ngắn hạn (Phân tích số liệu cơ bản, Phân tích số liệu nâng cao, Phương pháp nghiên cứu định lượng cơ bản, Phương pháp nghiên cứu định lượng nâng cao….)
  • Chủ trì hoặc tham gia các nghiên cứu khoa học trong và ngoài trường (cấp Bộ, cấp thành phố, cấp cơ sở), tham gia các hội nghị khoa học, viết các báo cáo khoa học và bài báo khoa học.
  • Tham gia tư vấn cho các tổ chức: Bộ y tế, các tổ chức quốc tế và trong nước