PGS. TS. Lê Thị Kim Ánh

  • Job
    Phụ trách Khoa
  • Specialized
    Tiến sĩ Y tế công cộng
  • Experience
  • Email

PGS. TS. Lê Thị Kim Ánh
Phụ trách Khoa các khoa học cơ bản

Phụ trách Bộ môn Dịch tễ

Bác sĩ - Trường Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh.

Thạc sỹ Y tế công cộng, Trường Đại học Queensland, Australia

Tiến sĩ, Trường Đại học Basel, Thụy Sĩ

ltka@huph.edu.vn