Chương trình đào tạo thuộc bộ môn Thống kê

Bộ môn Thống kê cung cấp những khóa học về phương pháp thống kê trong phân tích, các vấn đề y tế công cộng và các nghiên cứu y tế cụ thể:

Đào tạo dài hạn

- Tiến sĩ y tế công cộng

- Thạc sĩ y tế công cộng

- Thạc sĩ quản lý bệnh viện

- Cử nhân y tế công cộng (chính quy và tại chức)

- Chuyên khoa cấp 1 y tế công cộng

- Chuyên khoa Cấp II Tổ chức quản lý Y tế

- Cử nhân y tế Công cộng (chính quy; Vừa làm vừa học)

- Cử nhân dinh dưỡng

- Cử nhân kỹ thuật xét nghiệm Y học (chính quy; Vừa làm vừa học)

- Cử nhân công tác xã hội

- Cử nhân kỹ thuật phục hồi chức năng

- Cử nhân công nghệ kỹ thuật môi trường

Đào tạo ngắn hạn

- Khóa đào tạo về tăng cường kỹ năng quản lý chăm sóc sức khỏe ban đầu

- Khóa đào tạo về dịch tễ học chấn thương,

2. Khóa đào tạo:

1. Thống kê y tế: phần Cơ bản (Thống kê 1)

Môn học này cung cấp cho học sinh kiến thức cơ bản về thống kê y tế. Đây là môn học cơ bản của ngành y tế công cộng đã được quốc tế công nhận, giúp cho học sinh hiểu và vận dụng được vào việc phân tích số liệu các nghiên cứu về Y tế công cộng. Môn học này có mối liên quan rất chặt chẽ và là phần kiến thức cơ bản để cho các môn học nâng cao về dịch tễ và thống kê y tế.

2. Thống kê y tế: phần Phân tích số liệu (Thống kê 2)

Phân tích số liệu là phần hai của cấu phần Thống kê y tế trong chương trình học của cử nhân Y tế công cộng. Môn học này nhằm cung cấp cho sinh viên kiến thức và kỹ năng sử dụng Epi Data để nhập liệu và phân tích số liệu bằng SPSS. Sinh viên cũng được học và thực hành cách phiên giải các kết quả phân tích trên phần mềm SPSS.

3. Thống kê y sinh học thực hành (cho Cử nhân chuyên ngành DT-TK)

Môn học này sẽ giúp cho các sinh viên có được các kỹ năng phân tích số liệu nâng cao trong phân tích số liệu bao gồm các phân tích đa biến với các giá trị đầu ra là biến liên tục hoặc nhị phân. Các kỹ thuật kiểm soát yếu tố nhiễu, tác động cũng như các phương pháp xây dựng một mô hình hồi qui tốt để đưa ra các kết luận cũng như dự đoán sẽ được cung cấp trong khóa học này.

4. Thống kê y tế (CK1, ThS YTCC, ThS QLBV)

Thống kê y tế là môn học cơ bản của ngành y tế công cộng, môn học sẽ giúp người học trình bày và vận dụng được các kiến thức, kỹ năng thống kê vào việc phân tích, phiên giải số liệu áp dụng trong lĩnh vực quản lý, nghiên cứu khoa học từ các thông tin, số liệu trong bệnh viện hoặc cộng đồng. Môn học này cũng giúp cho người học có được các kỹ năng sử dụng các phần mềm phân tích số liệu thông dụng (SPSS và EpiData) trong việc quản lý, phân tích các số liệu điều tra. Môn học Thống kê y tế có mối liên quan rất chặt chẽ với môn Dịch tễ học cơ bản, đây cũng là những phần kiến thức cơ bản giúp học viên tiếp tục học những môn học nâng cao về thống kê, dịch tễ áp dụng trong lĩnh vực Y tế công cộng hoặc Quản lý bệnh viện. Học viên học môn Thống kê sau khi đã học xong môn Dịch tễ học cơ bản.