Chương trình đào tạo thuộc bộ môn Dịch tễ

Bộ môn Dịch tễ cung cấp những khóa học và nghiên cứu có chất lượng cao về Dịch tễ và Phương pháp nghiên cứu qua các hoạt động cụ thể:

Đào tạo dài hạn

- Tiến sĩ y tế công cộng

- Thạc sĩ y tế công cộng

- Thạc sĩ quản lý bệnh viện

- Chuyên khoa 1 y tế công cộng, bao gồm các khóa học tập trung và đào tạo từ xa.

- Cử nhân y tế Công cộng (chính quy; Vừa làm vừa học)

- Cử nhân dinh dưỡng

- Cử nhân kỹ thuật xét nghiệm Y học (chính quy; Vừa làm vừa học)

- Cử nhân công tác xã hội

- Cử nhân kỹ thuật phục hồi chức năng

- Cử nhân công nghệ kỹ thuật môi trường

Đào tạo ngắn hạn

- Khóa đào tạo về tăng cường kỹ năng quản lý chăm sóc sức khỏe ban đầu

- Khóa đào tạo về dịch tễ học chấn thương,

Khóa đào tạo:

 1. Dịch tễ học cơ bản (cho Cử nhân)

Môn học sẽ cung cấp cho học viên những kiến thức cơ bản nhất về Dịch tễ học. Những thông tin này bao gồm: Định nghĩa và các khái niệm cơ bản của Dịch tễ học; Các tần số đo lường bệnh trạng; Các phương pháp Dịch tễ học áp dụng trong Y tế Công cộng; Dự phòng và giám sát Y tế Công cộng; và Ứng dụng của Dịch tễ học trong khoa học môi trường bệnh nghề nghiệp, lượng giá dịch vụ, chính sách y tế.

 2. Dịch tễ học (CK1, ThS YTCC, ThS QLBV, TS)

Môn học này tập trung giới thiệu cho học viên những nguyên lý và các phương pháp dịch tễ học cơ bản. Những nội dung chính của khoá học bao gồm: Cách tiếp cận dịch tễ học trong việc xác định và đo lường những biến cố liên quan đến sức khoẻ trong quần thể; Những điểm mạnh và hạn chế của mỗi loại thiết kế nghiên cứu dịch tễ học; Các loại sai số chính gặp trong các nghiên cứu dịch tễ học và cách giảm thiểu. Đánh giá căn nguyên trong dịch tễ; Vai trò của dịch tễ học trong việc giám sát và đánh giá các chương trình y tế công cộng.

 3. Dịch tễ - thống kê nâng cao (ThS YTCC, TS)

Khoá học này được thiết kế trên cơ sở học viên đã được học các khoá học về dịch tễ học cơ bản và phục vụ cho đối tượng hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu YTCC. Các nội dung chủ yếu của khoá học sẽ tập trung vào việc nâng cao kiến thức và kỹ năng ứng dụng các phương pháp dịch tễ học trong thực tế nghiên cứu YTCC. Các phương pháp dịch tễ học chủ yếu nhằm vào dịch tễ học phân tích với cấu phần quan sát là chính. Các kỹ năng nhằm đảm bảo tính giá trị của các kết quả nghiên cứu dịch tễ học trong các khâu từ thiết kế, triển khai tại thực địa và phân tích kết quả nghiên cứu cũng sẽ được nhấn mạnh trong khoá học này. Các kỹ năng phân tích số liệu dịch tễ học sử dụng phần mềm SPSS và Epiinfo sẽ được sử dụng và tăng cường trong khoá học nhằm tăng cường tính độc lập của học viên trong các giai đoạn triển khai nghiên cứu.

4. Phương pháp nghiên cứu định lượng (CK1, ThS YTCC, ThS QLBV, TS)

Môn học này được xây dựng nhằm cung cấp cho học viên những kiến thức và kỹ năng để học viên có thể: Xác định và chọn được chủ để nghiên cứu thích hợp; Viết được mục tiêu của các chủ đề nghiên cứu lựa chọn; Lựa chọn được phương pháp nghiên cứu thích hợp cho mục tiêu nghiên cứu; Phát triển được những công cụ thu thập số liệu phục vụ cho mục tiêu nghiên cứu; Phát triển được kế hoạch phân tích số liệu nghiên cứu; Xây dựng được đề cương nghiên cứu hoàn chỉnh.

5. Giới thiệu thiết kế đánh giá chương trình y tế

Đánh giá tác động chương trình y tế là quá trình thu thập thông tin một cách có hệ thống về hoạt động và ảnh hưởng của chương trình. Đánh giá chương trình y tế có vai trò rất quan trọng trong việc đảm bảo chất lượng chương trình y tế và do vậy nhu cầu tiến hành đánh giá chương trình y tế ngày càng cao trong các chương trình y tế cộng cộng, đặc biệt là các chương trình can thiệp.  Lựa chọn thiết kế đánh giá hợp lý đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tính khả thi và chất lượng của đánh giá. Môn học này sẽ giới thiệu cho sinh viên các thiết kế dịch tễ học sử dụng trong đánh giá tác động chương trình y tế.

6. Điều tra một vụ dịch

Hiện nay do các thay đổi về môi trường, điều kiện vệ sinh, phát triển kinh tế, cũng như sự tăng cường giao lưu trên thế giới và trong khu vực, nhiều dịch bệnh mới xuất hiện và có khả năng lây lan rộng như bệnh nhiễm khuẩn hô hấp cấp nguy hiểm (SARS), cúm A H5N1, cúm A H1N1, bệnh tả. Công tác phòng chống dịch bệnh là những ưu tiên trong triển khai các hoạt động phòng bệnh của các cán bộ y tế ở tất cả các tuyến trong hệ thống y tế. Môn học này sẽ cung cấp cho sinh viên cử nhân y tế công cộng chuyên ngành Dịch tễ học những khái niệm liên quan tới dịch bệnh, kiến thức về phòng chống, xác định, kiểm soát các vụ dịch thường xảy ra ở nước ta trong giai đoạn hiện nay.

7. Dịch tễ học chấn thương (Cử nhân)

Đây là một nội dung mới được cập nhật và trình bày cho học viên. Nội dung chủ yếu của môn học đưa ra: Chấn thương là vấn đề của YTCC; Mô hình dịch tễ học chấn thương, tình hình chấn thương toàn cầu và Việt Nam; Định nghĩa chấn thương, sự khác nhau giữa Chấn thương và Tai nạn; Phân loại chấn thương có chủ định và Chấn thương không có chủ định; Những nét khái quát của các chiến lược phòng ngừa và kiểm soát chấn thương.

8. Dịch tễ học các bệnh truyền nhiễm (cho Cử nhân chuyên ngành DT-TK)

Môn học này sẽ cung cấp cho học viên những nội dung liên quan tới bệnh truyền nhiễm; nguồn lây bệnh; phương thức lây truyền và môi trường gây bệnh; Những vấn đề liên quan tới hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm tại Việt Nam; Những biện pháp kiểm soát bệnh truyền nhiễm; Điều tra và khống chế dịch bệnh; 
 

9. Dịch tễ học các bệnh không truyền nhiễm (cho Cử nhân chuyên ngành DT-TK)

Môn học được thiết kế để cung cấp cho học viên những kiến thức và cách tiếp cận mới về mô hình và xu hướng phát triển bệnh tật của cộng đồng. Môn học sẽ cung cấp những thông tin: Gánh nặng bệnh tật và cách đo lường gánh nặng bệnh tật này; Dịch tễ học và mô hình của ung thư trên thế giới và Việt Nam; Những vấn đề liên quan tới dịch tễ học và biện pháp phòng chống một số bệnh mãn tính khác: bệnh tim mạch, đái đường, những vấn đề và bệnh tâm thần.