TS. Trần Thị Hồng

  • Job
    Giảng viên
  • Specialized
    Tiến sĩ Y tế công cộng
  • Experience
  • Email

TS. Trần Thị  Hồng

Giảng viên

 

Cử nhân Toán - Tin học, Đại học Sư phạm Hà Nội, 2001.

Thạc sỹ Y tế công cộng, Đại học QUT, Úc, 2006.

Tiến sĩ Y tế công cộng, Đại học UQ, Úc 2018

tth1@huph.edu.vn