ThS. Trần Thị Đức Hạnh

  • Job
    Giảng viên
  • Specialized
    Thạc sĩ Y tế công công
  • Experience
  • Email

ThS. Trần Thị Đức Hạnh
Giảng viên

Cử nhân YTCC, Trường Đại học YTCC, 2008

Thạc sỹ YTCC, Trường Đại học Queensland, Úc, 2012

ttdh@huph.edu.vn

Tel: 024 6 266 2327