ThS. Phạm Quốc Thành

  • Job
    Giảng viên
  • Specialized
    Thạc sĩ Quản lý thông tin y tế
  • Experience
  • Email

ThS. Phạm Quốc Thành

Giảng viên

Cử nhân YTCC, Đại học Y tế Công cộng, 2007

Thạc sỹ Quản lý thông tin sức khỏe, Đại học Latrobe, Úc, 2015

pqt@huph.edu.vn