ThS. Nguyễn Thị Kim Ngân

  • Job
    Giảng viên
  • Specialized
    Thạc sĩ Y tế công công
  • Experience
  • Email

ThS. Nguyễn Thị Kim Ngân
Giảng viên

Cử nhân YTCC, Trường Đại học Y tế công cộng, 2008

Thạc sỹ YTCC, Đại học LonDon, Vương Quốc Anh, 2013

ntkn@huph.edu.vn