Ths. Nguyễn Thùy Linh

  • Job
    Giảng viên
  • Specialized
    Thạc sĩ Y tế công công
  • Experience
  • Email

Ths. Nguyễn Thùy Linh
Giảng viên

Cử nhân Y tế Công cộng, Đại học YTCC, 2011
Thạc sỹ Dịch tễ học, Đại học tổng hợp Queensland, Úc, 2016

ntl@huph.edu.vn

Tel: 024 6 266 2327