PGS.TS. Trần Hữu Bích

  • Job
    Giảng viên
  • Specialized
    Tiến sĩ Y tế công cộng
  • Experience
  • Email

PGS.TS. Trần Hữu Bích

Giảng viên

Bác sĩ, Đại học Y khoa Odessa - Liên xô cũ 1990
Thạc sĩ, Đại học Tổng hợp Tulane - Hoa kỳ, 2002
Tiến sĩ, Đại học Tổng hợp Tulane - Hoa kỳ, 2006

Email: thb@huph.edu.vn