PGS.TS. Lã Ngọc Quang

  • Job
    Giảng viên
  • Specialized
    Tiến sĩ Y tế công cộng
  • Experience
  • Email

PGS.TS. Lã Ngọc Quang

Giảng viên

Bác sĩ, Đại học Y khoa Thái Bình

Thạc sĩ, Viện nhiệt đới Hoàng Gia - Hà Lan

Tiến sĩ, Trường Tổng hợp Curtin - Australia

lnq@huph.edu.vn

Tel: (84-24) 62 66 22 88