btq@huph.edu.vn

PGS. TS. Bùi Thị Tú Quyên

  • Job
    Trưởng bộ môn
  • Specialized
    Tiến sĩ Y tế công cộng
  • Experience
  • Email

PGS. TS. Bùi Thị Tú Quyên

Trưởng bộ môn

Bác sĩ , Đại học Y Thái Nguyên
Thạc sĩ Y tế công cộng, Trường Đại học Y tế công cộng

Tiến sĩ, Trường Đại học Y tế công cộng

btq@huph.edu.vn