NCS. Dương Kim Tuấn

  • Job
    Giảng viên
  • Specialized
    Thạc sĩ Y tế công công
  • Experience
  • Email

NCS. Dương Kim Tuấn

Giảng viên

Bác sỹ, Đại học Y Hà Nội, 2004

Thạc sỹ YTCC, Đại học Chulalongkorn, Thái Lan, 2012.

dkt@huph.edu.vn

Tel: 024 3 736 5896