GS.TS. Vũ Thị Hoàng Lan

  • Job
    Giảng viên
  • Specialized
    Tiến sĩ Y tế công cộng
  • Experience
  • Email

GS.TS. Vũ Thị Hoàng Lan
Giảng viên

Bác sĩ, Đại học Y khoa Hà Nội, 1998

Thạc sĩ, Đại học Saskatchewan, Canada, 2002

Tiến sĩ, Đại học Saskatchewan, Canada, 2005

vhl@huph.edu.vn

Tel: 024 6 266 2327