Khoa Các Khoa học cơ bản

Đại học Y tế công cộng

Số 1A đường Đức Thắng, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

Tòa nhà A, tầng 4, phòng   A411; A412; A414

Email: khcb@huph.edu.vn

 

Bộ môn Dịch tễ học

Đại học Y tế công cộng 

Số 1A đường Đức Thắng, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

Tòa nhà A, tầng 4, phòng  A411

Email: vhl@huph.edu.vn

 

Bộ môn thống kê y tế

Đại học Y tế công cộng 

Số 1A đường Đức Thắng, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

Tòa nhà A, tầng 4, phòng  A411

Email: btq@huph.edu.vn

 

Bộ môn Tin học Y tế Công cộng

Số 1A đường Đức Thắng, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

Tòa nhà A, tầng 4, phòng  A414

Email: pvc1@huph.edu.vn